Home 》About 》TSCI Board
TSCI Board
 
TSCI Board
President I-Chang Hsieh
Standing Director Min-Ji Charng
Ching-Chang Fang
Councilor Ta-Chuan HungJi-Hung Wang
Yi-Chih WangChun-Ming Shih
Po-Ming KuChi-Jen Chang
Chung-Ho HsuFeng-Yu Kuo
Tien-Ping TsaoTsun-Jui Liu
Cheng-I ChengTse-Min Lu
Cheng-Han LiChi-Hung Huang
Standing Supervisor Hsien-Li Kao
Supervisor Chiung-Zuan Chiu
Kuang-Te Wang
Wen-Lieng Lee
Ye-Hsu Lu
T