Home 》訊息公告 》研討會
TTT 2023 Case Competition 初審入選名單及節目表
[ 2022.12.08 ]
入選名單(依姓氏筆畫排序,與初評分數無關)

A.Coronary CTO
Dan-Ying Lee (李丹英)
Chang-Yi Lin (林長逸)
Jiunn-Wen Lin (林俊彣)
Wei-Cheng Chang (張偉政)
Yu-Ling Hsu (許毓軨)
Hsu-Chung Lo (羅勖中)
 
B.CHIP
Karen Pui Shan SHEK (石珮珊)
Jing Ling (林靜)
Hao-Yun Chang (張皓雲)
Chien-Po Huang (黃堅波)
Szu-Chi Chien (簡思齊)

C.Coronary Complications
Chiao-Hsiang Chang
Chih-Yang Lin (林馳揚)
Yan-Siou Chen (陳彥秀)
Zheng-Wei Chen (陳政瑋)
Chi-Tung Chen (陳琦棟)
Hsuan-Ling Tseng (曾宣靈)

D.Image/Physiology
Cheng-Cheng Kan (甘承正)
Shih-Chung Chen (陳世中)
Jian-Kuan Yeh (葉建寬)

E.Structural Heart (Including structural heart disease complication)
Huan-Chiu Lin (林煥湫)
Po-Jung Chen (陳柏蓉)
Yi-Lin Tsai (蔡依霖)
Chun-Hung Su (蘇峻弘)

F.Carotid-EVT (Including EVT complication)
Chung-Ying Lu
Liang-Hsu Liu
Donna Shu-Han Lin(林姝含)
Po-Hsueh Su (蘇柏學)

暫停線上繳交年費,將於112/1/16再次開放